Drevi játék

Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat

 

 1. A nyereményjáték szervezője, lebonyolítója, adatkezelője, adatfeldolgozója

A „Vásárolj Drevi porszivófejet és nyerhetsz egy állóporszívót” nyereményjáték (továbbiakban: „Játék”)
szervezője és lebonyolítója: Keszeg Imre e.v. (székhely: 2211 VASAD, BEM U 56. "Szervező").

A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelési tevékenységet a Szervező látja el.
A Játékhoz kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a lebonyolítója  Keszeg Imre E.V.  (székhely: 2211 VASAD, BEM U 56. "Szervező").

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező devizabelföldi, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”), kivéve a Szervező és a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 1. A Játék időtartama

A játék 2024. január 8 (hétfő) 00:00:00 órától2024. január 28. (vasárnap) 23:59:59 óráig tart.

A sorsolás és az eredményhirdetés ideje: 2024. január 29. 12:00:00

A sorsolás élő online videóban történik a drevi porszívófej facebook oldalán: https://www.facebook.com/porszivofej

A sorsolás időpontja: 2024. január 29. 12:00:00

A jelen Játékszabályzat a nyereményjáték ideje alatt folyamatosan elérhető, a https://www.drevi.hu/jatekszabalyzat  oldalon található. A Játékot a Szervező az érintettek https://www.drevi.hu/jatekszabalyzat oldalon történő egyidejű tájékoztatása mellett bármikor, külön értesítés és indoklás nélkül leállíthatja, illetve módosíthatja.

 1. A Játék leírása, illetve menete

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a Nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereménysorolásra A Drevi porszivófej Facebook oldalán https://www.facebook.com/porszivofej  kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia.

A résztvevőnek  a megadott időszakon belül egy bármilyen terméket vásárolnia kell a https://www.drevi.hu/ weboldalán.

A vásárlók automatikusan bekerülnek  a kalapba, ahonnan a nyertes kisorsolásra kerül.
A játék végén kisorsolásra kerül 1 szerencsés nyertes egy sorsoló alkalmazáson keresztül. A nyertesek véletlenszerűen kerülnek kiválasztásra azok közül a játékosok közül, akik eleget tettek a játékfelhívásnak.

 1. Nyeremény, nyertesek,

5.1. A Játékban a következő nyeremények kerülnek kiosztásra:

A vásárlók közül pedig

- 1 szerencsés nyertes nyer 1 db állóporszívót, mely kompatibilis a Drevi porszívófejjel.

5.2 A sorsolás során kettő nyertes kihúzására kerül sor (1 nyertes és 1 pótnyertes) A nyertes kiértesítése és az eredményhirdetés a  - Drevi Facebook oldalán, élő videóban történik a nyertes nevének felfedésével, ezt privát kapcsolatfelvétel követi. A Szervező vagy a Lebonyolító, illetve annak bármely leányvállalata tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

 1. A nyertesek értesítése, nyeremények átadása

6.1 Amennyiben a DRevi porszívófej facebook oldalán történő eredmény kihirdetését követő 48 órán belül a Játékos nem reagál privát üzenetben a Lebonyolító kért kapcsolatfelvételre, úgy elveszti jogosultságát a Nyeremény átvételére. A Szervező a Nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból a Játékost, abban az esetben, ha a Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert személyes adatai nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót felelősség nem terheli.6.2. A nyeremény átadása postai úton vagy futárszolgálattal történik a Nyertes adatainak történő rögzítését követő 45 napon belül, melynek költsége a Szervezőt terheli.

 1. A Játékból történő kizárás kritériumai

A Szervező által indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek – így a sorsolásban való részvételre nem jogosítanak - akikre igaz az alább meghatározott feltételek bármelyike: kizárásra kerülnek azok, akik:

- bármilyen fórumon (offline vagy online), vagy a Játékkal kapcsolatos posztban a Szervező jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy

- sportszerűtlen, etikátlan módszerekkel vesznek részt a játékban, sértő tartalmú stb.)

- nem töltötték be 18. életévüket.

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatban foglaltakat megszegi, vagy annak nem felel meg a Játékból a Szervező kizárhatja és esetleges nyertesség esetén nem köteles a Nyereményt számára átadni. A Szervező ebben az esetben minden ebből eredő vagy ezzel kapcsolatos kárának megtérítését követelheti a Játékostól.

 1. Adatvédelem

A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező, mint Adatkezelő, illetve a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a megadott személyes adatait [keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, település (csak a város megjelölésével, telefonszám) a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremények átadásának céljából kezeljék, illetve feldolgozzák. A Játékos e hozzájárulást jogosult bármikor visszavonni.

A Játékos tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy:

- megadott személyes adataikat – amennyiben a Weboldalon az adott mező kipipálásával ehhez kifejezetten hozzájárultak – a Szervező és Lebonyolító, mint reklámügynökségek, a Szervező marketing-kapcsolattartás (Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, piackutatás) érdekében célhoz kötötten kezeljék és felhasználják;

- és részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

Játékos tudatában van az Info. törvényben biztosított jogainak, így

 1. a) bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről,
 2. b) kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását az alábbi elérhetőségeken:

info@drevi.hu

A tájékoztatás megtagadása esetén a Szervező írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely jogszabályi rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Szervező tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

 1. c) A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Résztvevő bírósághoz fordulhat az Info. tv-ben foglalt feltételek szerint.
 2. d) A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címre történő megküldésével: szamosimartin@gmail.com

A személyes adatok kezelésével összefüggő panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóságnál lehet élni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap: http://www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 1. Felelősség

A Szervező kizárja a felelősségét a Játékban való részvételhez szükséges weboldal rajta kívülálló
okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a weboldal nem vagy korlátozottan
használható. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

A Szervező e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 1. Egyéb

A Játékban való részvétel a jelen Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A Játékosok a Játékkal, a Játékszabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadják el irányadónak. A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabályzat módosítására illetve kiegészítésére vonatkozóan. Bármilyen a jelen játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Budapest, 2024 01.08